Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

П О Л О Ж Е Н Н Я про Громадську раду при Головному управлінні ДПС у Полтавській області

опубліковано 10 вересня 2020 о 15:10

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадську раду при

Головному управлінні ДПС у Полтавській області

1. Громадська рада при Головному управлінні ДПС у Полтавській області  (далі – громадська рада при ГУ ДПС) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада при ГУ ДПС керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при Головному управлінні ДПС у Полтавській області, розробленим на основі Типового положення,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України   від  3 листопада 2010 року  № 996 (із змінами та доповненнями).

Положення про громадську раду при ГУ ДПС та зміни до нього розробляються Головним управлінням ДПС у Полтавській області (далі – ГУ ДПС ), разом з ромадською радою при ГУ ДПС і затверджуються  ГУ ДПС.

Положення про громадську раду при ГУ ДПС оприлюднюється на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

3. Основними завданнями громадської ради при ГУ ДПС є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

сприяння врахуванню ГУ ДПС громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики;

сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики;

проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за ГУ ДПС;

здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики.

4. Громадська рада при ГУ ДПС відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає ГУ ДПС пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

2) готує та подає ГУ ДПС пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

3) готує та подає ГУ ДПС обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проєктів нормативно-правових актів, удосконалення роботи органу;

4) проводить громадський моніторинг за врахуванням органом виконавчої влади пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості ГУ ДПС  для оприлюднення на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України  та будь-яким іншим способом;

6) збирає, узагальнює та подає ГУ ДПС пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Пропозиції громадської ради при ГУ ДПС розглядаються ГУ ДПС в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

5. Громадська рада при ГУ ДПС має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від ГУ ДПС, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від ГУ ДПС проєкти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності ГУ ДПС та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проєктів нормативно-правових актів, розроблених ГУ ДПС.

Члени громадської ради при ГУ ДПС мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщене ГУ ДПС.

6. До складу громадської ради при ГУ ДПС можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при ГУ ДПС можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення ГУ ДПС повідомлення про формування складу громадської ради при ГУ ДПС провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю ГУ ДПС, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю ГУ ДПС, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проєктів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності ГУ ДПС.

До складу громадської ради при ГУ ДПС можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради при ГУ ДПС проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти, тощо на території Полтавської області.

До складу громадської ради при ГУ ДПС можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш, як за 12 місяців до дати оприлюднення ГУ ДПС повідомлення про формування складу громадської ради при ГУ ДПС.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій, тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при ГУ ДПС. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів, тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу громадської ради при ГУ ДПС

7. Склад громадської ради при ГУ ДПС може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу громадської ради при ГУ ДПС приймається ГУ ДПС.

Кількісний склад громадської ради при ГУ ДПС не може перевищувати 25 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС дорівнює, або менше її кількісного складу, рейтингове голосування на установчих зборах, або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради при ГУ ДПС.

Строк повноважень складу громадської ради при ГУ ДПС становить два роки з дня затвердження ГУ ДПС її складу.

Членство в громадській раді при ГУ ДПС є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради при ГУ ДПС орган виконавчої влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу.

Якщо громадська рада при ГУ ДПС вже утворена і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється ГУ ДПС не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Персональний склад ініціативної групи визначається ГУ ДПС з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників ГУ ДПС та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи ГУ ДПС оприлюднює на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження ГУ ДПС  її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи.

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження складу громадської ради при ГУ ДПС.

9. ГУ ДПС  не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування в обов’язковому порядку оприлюднює на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради при ГУ ДПС та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів або орієнтовні строки проведення рейтингового електронного голосування;

вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради при ГУ ДПС;

перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

строк подання документів;

відомості про склад ініціативної групи;

прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

10. Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при ГУ ДПС;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання  до ГУ ДПС письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них

громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності), тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення ГУ ДПС повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради при ГУ ДПС та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в інших відкритих джерелах.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до ГУ ДПС, а також у судовому порядку.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в ГУ ДПС  протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради при ГУ ДПС.

11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування ГУ ДПС на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України оприлюднює:

список кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС;

біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС;

відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради при ГУ ДПС щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні є:

невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 цього  положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього положення;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні шляхом надсилання ГУ ДПС офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

13. Формування громадської ради при ГУ ДПС на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради при ГУ ДПС, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради при ГУ ДПС.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується ГУ ДПС.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради при ГУ ДПС. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається ГУ ДПС.

ГУ ДПС оприлюднює протокол установчих зборів на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

14. Рейтингове електронне голосування відбувається у визначений ГУ ДПС  строк з використанням інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі через субсайт територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України, у порядку, визначеному ГУ ДПС.

Під час проведення рейтингового електронного голосування повинні бути забезпечені:

відкритий код системи голосування;

безоплатність доступу та використання обраної ГУ ДПС інформаційно-комунікативної технології для голосування;

електронна реєстрація осіб для участі в голосуванні;

неможливість автоматичного введення інформації, в тому числі щодо голосування, без участі особи;

фіксація дати і часу голосування, можливість ознайомлення з ходом голосування та зарахуванням голосів (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували);

відкритий протокол у форматі, що дає змогу автоматизовано його обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування) для надання можливості перевірки та альтернативного підрахунку голосів.

Рейтингове електронне голосування щодо формування складу громадської ради при ГУ ДПС здійснюється громадянами, що проживають на території Полтавської області.

Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за ту кількість кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС, що визначена ініціативною групою, як кількісний склад громадської ради при ГУ ДПС.

Рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС здійснюється протягом строку, визначеного ГУ ДПС, але не менше трьох діб без перерви.

Підрахунок голосів під час рейтингового електронного голосування та формування рейтингу представників інститутів громадянського суспільства здійснюється в автоматичному режимі.

Обраними до складу громадської ради при ГУ ДПС за результатами рейтингового електронного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Інформація про кількість голосів, поданих за кожного кандидата під час рейтингового електронного голосування, оприлюднюється ГУ ДПС  на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України.

15. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу громадської ради при ГУ ДПС перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

16.  ГУ ДПС  на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад громадської ради

при ГУ ДПС у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, рейтингового електронного голосування (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради при ГУ ДПС). ГУ ДПС оприлюднює склад громадської ради при ГУ ДПС на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

17. Членство в громадській раді при ГУ ДПС припиняється на підставі рішення громадської ради при ГУ ДПС у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради при ГУ ДПС на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

неможливості члена громадської ради при ГУ ДПС брати участь у роботі за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді при ГУ ДПС вносить голова громадської ради при ГУ ДПС.

Членство в громадській раді при ГУ ДПС припиняється без прийняття рішення громадської ради при ГУ ДПС у разі:

подання членом громадської ради при ГУ ДПС відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді при ГУ ДПС - з дня надходження відповідного повідомлення;

обрання члена громадської ради при ГУ ДПС народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування - з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради при ГУ ДПС, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради при ГУ ДПС, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті члена громадської ради при ГУ ДПС - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами восьмим - одинадцятим цього пункту, членство в громадській раді при ГУ ДПС припиняється у разі отримання органом виконавчої влади відповідної інформації.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді при ГУ ДПС її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради при ГУ ДПС, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради при ГУ ДПС.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради при ГУ ДПС здійснюється шляхом голосування членів громадської ради при ГУ ДПС за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради при ГУ ДПС вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі громадської ради при ГУ ДПС затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання, рішенням органу виконавчої влади на підставі протоколу засідання громадської ради при ГУ ДПС, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим - одинадцятим цього пункту. ГУ ДПС оприлюднює відомості про такі зміни на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради при ГУ ДПС черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради при ГУ ДПС становить менше половини від її загального складу, ГУ ДПС вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради при ГУ ДПС у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим положенням.

18. Дострокове припинення діяльності громадської ради при ГУ ДПС здійснюється у разі:

коли засідання не проводилися протягом шести місяців;

відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради при ГУ ДПС;

відсутності звіту громадської ради при ГУ ДПС щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 24 цього  положення;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації ГУ ДПС.

Рішення про припинення діяльності громадської ради при ГУ ДПС оформляється відповідним актом органу виконавчої влади.

У разі припинення діяльності громадської ради при ГУ ДПС з підстав, передбачених абзацами другим - п’ятим цього пункту, орган ГУ ДПС утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього  положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування з метою формування нового складу громадської ради при ГУ ДПС.

19. Громадську раду при ГУ ДПС очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради при ГУ ДПС має двох заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради при ГУ ДПС.

Повноваження голови громадської ради при ГУ ДПС припиняються за рішенням громадської ради при ГУ ДПС у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду при ГУ ДПС.

У разі припинення повноважень голови громадської ради при ГУ ДПС його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник.

20. Голова громадської ради при ГУ ДПС:

організовує діяльність громадської ради при ГУ ДПС;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені громадської ради при ГУ ДПС;

представляє громадську раду при ГУ ДПС у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії органу виконавчої влади з правом дорадчого голосу.

21. За заявою громадської ради при ГУ ДПС керівник ГУ ДПС може покласти функції секретаря громадської ради при ГУ ДПС на представника ГУ ДПС..

22. Основною формою роботи громадської ради при ГУ ДПС є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради при ГУ ДПС можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради при ГУ ДПС, керівника ГУ ДПС або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради при ГУ ДПС, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України.

Засідання громадської ради при ГУ ДПС є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш, як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради при ГУ ДПС проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради при ГУ ДПС може брати участь з правом дорадчого голосу керівник ГУ ДПС , його заступник або інший уповноважений представник ГУ ДПС.

За запрошенням голови громадської ради при ГУ ДПС у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Громадська рада при ГУ ДПС може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради при ГУ ДПС фіксується у протоколі засідання громадської ради при ГУ ДПС.

23. Рішення громадської ради при ГУ ДПС приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради при ГУ ДПС мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду ГУ ДПС.

Рішення ГУ ДПС, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради при ГУ ДПС, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради при ГУ ДПС та громадськості шляхом його оприлюднення на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради при ГУ ДПС, або причини їх відхилення.

24. Громадська рада при ГУ ДПС провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради при ГУ ДПС затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради при ГУ ДПС.

На засіданні громадської ради при ГУ ДПС, яке проводиться за участю представників ГУ ДПС в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради при ГУ ДПС та звіт про його виконання оприлюднюються на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради при ГУ ДПС.

25. Положення про громадську раду при ГУ ДПС, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради при ГУ ДПС в обов’язковому порядку розміщуються ГУ ДПС на субсайті Територіальних органів ДПС у Полтавській області офіційного вебпорталу ДПС України.

Відповідальність за достовірність відомостей несуть ГУ ДПС та громадська рада при ГУ ДПС.

26. Забезпечення секретаріату громадської ради при ГУ ДПС приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється ГУ ДПС.

Відповідальність за збереження наданих ГУ ДПС в тимчасове користування секретаріату громадської ради при ГУ ДПС приміщень, майна, тощо несе голова громадської ради при ГУ ДПС.

27. Громадська рада при ГУ ДПС має бланк із своїм найменуванням.

 

 

Голова громадської ради

при Головному управлінні

ДПС у Полтавській області                                                      Олексій НЕСТУЛЯ